Privacyverklaring

 

Edwin Tulkens, integraal (fysio)therapeut hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacystatement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Edwin Tulkens, integraal (fysio)therapeut houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt het volgende met zich mee:

 

 • We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacystatement.
 • We beperken de verwerking van uw persoonsgegevens tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze verwerken.
 • We vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als we gegevens nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • We zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, we wijzen u hierop en we respecteren deze.

 

Als praktijk zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit privacystatement, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met ons wil opnemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten/cliënten

Edwin Tulkens integraal (fysio)therapeut verwerkt persoonsgegevens van patiënten/cliënten ten behoeve van het behandelproces. De grondslag voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst. Voor deze doelstelling kunnen we de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Gezondheidsgegevens
 • Verzekeringsgegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • ID- of paspoortnummer.

 

We slaan uw persoonsgegevens op voor de bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. Daarnaast is er vijftien jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Verwerking van persoonsgegevens van zorgverleners

Edwin Tulkens integraal (fysio)therapeut verwerkt persoonsgegevens van zorgverleners voor het uitwisselen van patiënt/cliëntgegevens ten behoeve van de behandeling. De grondslag voor deze persoonsgegevens is de verwijzing. Voor de bovenstaande doelstelling kunnen we de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Algemeen Gegevens Beheer-code (AGB-code).

 

We slaan uw persoonsgegevens op voor de bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. Daarnaast is er vijftien jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospecten, stakeholder- en lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Edwin Tulkens integraal (fysio)therapeut verwerkt persoonsgegevens van prospecten, stakeholder- en lobbycontacten, en/of geïnteresseerden voor de informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. De grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming, afgifte van een visitekaartje en/of contact via social media. We kunnen voor deze doelstelling de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres.

 

We slaan uw persoonsgegevens op voor de bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder- en lobbycontact en/of geïnteresseerde.

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Edwin Tulkens integraal (fysio)therapeut verwerkt persoonsgegevens van medewerkers voor het uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. De grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst. We kunnen voor de bovenstaande doelstelling de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • AGB-nummer
 • BIG-nummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Salarisgegevens
 • Kopie ID
 • BSN-nummer
 •  

 

We slaan uw persoonsgegevens op voor de bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft, en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen we aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken we gebruik van een derde partij voor:

 

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD)
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken
 • Het verwerken van declaraties en banktransacties
 • Het verzorgen van systeembeheer.

 

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

Met deze partijen (verwerkers) maken we uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons kan opvragen. In een dergelijk geval dienen we medewerking te verlenen en zijn we verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen we persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 

 • Alle personen die namens Edwin Tulkens integraal (fysio)therapeut van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam-en-wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft verschillende rechten omtrent uw gegevens:

 

 • U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u ontvangen hebben.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.
 • U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. We kunnen u vragen om u te legitimeren voordat we gehoor geven aan voornoemde verzoeken.
 • Als we uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen met u niet uit, dan vinden we dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijzigingen

Er kunnen wijzigingen worden aangebracht in dit privacystatement. De actuele versie zal altijd op onze website te vinden zijn.

 

Vragen

Heeft u naar aanleiding van dit privacystatement nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens

 

Edwin Tulkens

Integraal (fysio)therapeut

Gewandeweg 1

5345 HM Oss

0412 – 692 739

 

edwin@edwintulkens.nl

www.edwintulkens.nl